Agnieszka Stryjewska

From Bioorganic
Jump to: navigation, search
Stryjewska.jpg

hobby: jogging, squash

E-mail: agnieszka.stryjewska@pwr.wroc.pl

Address: Department of Bioorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland.

Phone: (+48 71) 320 20 10


Education

2005- Master of Science in Biotechnology, Wrocław University of Technology


Conference communications

1. Stryjewska, A.; Kiepura, K.: Biotransformations of fenchane derivatives, 55 Zjazd PTChem, Białystok 16-20.09.2012.

2. Stryjewska, A.; Lochyński, S.: Selected natural compounds as a source of obtaining new oxygen and nitrogen terpenoid derivatives by chemoenzymatic methods,XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów "Na pograniczu biologii i chemii", Ustroń 1-4.06.2013

3. Stryjewska, A.; Lochyński, S.: Chemoenzymatic transformation of selected monoterpenoids, BIOTECH International Conference, Sopot 28-29.06.2013

4. Stryjewska, A.; Lochyński, S.: Synthesis and gas chromatographic resolution of selected monoterpenoid lactam from natural compound, 9th International Symphosium on Chromatographic on Natural Compounds, Lublin 26-29.05.2014

5. Stryjewska, A.; Lochyński, S.: Biotransformation of selected monoterpenoids with used Aspergillus niger ATCC 10549, BIOTECH International Conference, Gdańsk 04-05.07.2014

6. Stryjewska, A.: Terpeny jako źródło otrzymywania nowych tlenowych i azotowych pochodnych z użyciem metod chemoenzymatycznych, Wpływ Młodych Naukowców na osiągnięcia Polskiej Nauki, Wrocław 17.01.2015

7. Stryjewska, A.: Synteza substratów terpenoidowych do biotransformacji z użyciem lipaz,Wpływ Młodych Naukowców na osiągnięcia Polskiej Nauki,28.03.2015, Poznań

8. Stryjewska, A.: Wykorzystanie lipaz do otrzymywania czystych optycznie związków o potencjalnej aktywności biologicznej, BIOOPEN, 20-22.04.2015, Łódź

Publications

1. A.Stryjewska; K.Kiepura; S.Lochyński Przekształcenia mikrobiologiczne pochodnych fenchanu, Prace Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej nr 10, 2012

2. A.Stryjewska; K.Kiepura; T.Librowski ;S.Lochyński Biotechnology and genetic engineering in the new drug development.Part I. DNA technology and recombinant proteins; Pharmacological Reports 2013, 65, 1075-1085

3. A.Stryjewska; K.Kiepura; T.Librowski ;S.Lochyński Biotechnology and genetic engineering in the new drug development.Part II. Monoclonal antibodies, modern vaccines and gene therapy; Pharmacological Reports 2013, 65, 1086-1101

4. A.Stryjewska; K.Kiepura; T.Librowski ;S.Lochyński Biotechnology and genetic engineering in the new drug development. Part III. Biocatalysis, metabolic engineering and molecular modellin; Pharmacological Reports 2013, 65, 1102-1111

5. A.Stryjewska, A. Głąb Biotransformacje wybranych monoterpenów jako prekursorów pożądanych w przemyśle perfumeryjnym substancji olfaktorycznych. Na poganiczu chemii i biologii tom XXXI, 2013 ISBN 978-83-232-2683-3

6. A.Kozioł; A.Stryjewska; T.Librowski; K.Sałat; M.Gaweł, A.Moniczewski; S.Lochyński An overviewof the pharmacological properties and potential application on natural monoterpenes. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2014, Vol. 14, 1156-1168

7.A.Stryjewska; S.Lochyński Biosynthesis of two new derivatives with a fenchane unit, obtained by biotransformation with Aspergillus niger ATCC 10549. PhD Interdysciplinary Journal, 2015, Vol.1, 133-139, ISBN: 978-83-60779-29-3

8.A.Stryjewska Lipazy-narzędzie do biokatalizy. Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców; Vol.2;str. 396; 2015; ISBN:978-83-63058-47-0

9.A.Stryjewska Wybrane związki farmaceutyczne otrzymywane w biotransformacjach z użyciem bakterii. Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców; Vol.3;str. 237; 2015; ISBN:978-83-63058-50-0

Patents

1. Lochyński, S., Stryjewska, A., Kiepura, K., (+)-7-Hydroksy-2-fenchol i sposób jego wytwarzania. Patent. Polska, nr 216678,30.05.2014

2. Lochyński, S., Stryjewska, A., Kiepura, K., (–)-7-Hydroksy-2-fenchon i sposób jego wytwarzania. Patent. Polska, nr 216677, 30.05.2014

3. Lochyński, S., Stryjewska, A., Oksym 1-(4,7,7-trimetylo-3-bicyklo[4.1.0]-hept-4-enylo)etanonu i sposób jego wytwarzania. Patent Polski, nr 218153, 31.10.2014

4. Lochyński, S., Stryjewska, A., Octan-3(4,7,7-trimetylobicyklo[4.1.0]hept-4-en-3-ylo)but-2-enu i sposób jego otrzymywania. Patent Polski, nr 222164, 29.07.2016

Patent Applications

1. Lochyński, S., Stryjewska, A., Octan-2-[5-metylo-2-(propan-2-ylideno)cykloheksylideno]etanianu etylu i sposób jego wytwarzania. Patent Polski, Zgłoszenie P-405425, 23.09.2013

2. Lochyński, S., Stryjewska, A., Octan etylo-2-(2-isopropylo-5-metylo)cykloheksylidenu i sposób jego wytwarzania. Zgłoszenie P.405904, 04.11.2013

3. Lochyński, S., Stryjewska, A., Octan etylo-2-[2-metylo-5-(prop-1-en-2-ylo)]cykloheks-2-enylidenu i sposób jego wytwarzania, Zgłoszenie P.405905, 04.11.2013

4. Lochyński, S., Stryjewska, A., 4-metylo-7-(propan-2-ylo)-1,5,6,7-tetrahydro-2H-azepino-2-on i sposób jego wytwarzania, Zgłoszenie P.407408, 05.03.2014

Awards and honours

2014 Spetember Beneficiary of Enterprising graduate student – an investment in innovative development of the region. Human Capital Operational Programme European Union (Grant Plus - Program Operacyjny Kapitał Ludzki) (1.10.2014-30.09.2015)

2014 November Award of President of Wroclaw University of Technology for outstanding scientific achivements

Workshops and scientific lectures

1.Plenary Lecture in Faculty of Chemistry, Opole University. "Biotransformacje monoterpenoidów"; 30.11.2012.

2.Plenary Lecture/Workshops in XVII Lower Silesian Festival of Science. "Świat zapachów"-warsztaty, 22.09.2014